بدن و بيان در پرفورمنس آرت

29بهمن1395

 

 با همکاري انجمن منتقدين تجسمي ايران

گفتگو با هنرمند

"بدن و بيان در پرفورمنس آرت"

مهدي صدر: پرومته در زنجير

عاطفه خاص: ميان وعده اي به نام هوس 

محسن ثقفي: هر چيز بهايي دارد

 شنبه سي ام بهمن ماه 1395