کارگاه آنالیز سیرینکس، سمینار فلوت تهران، دانشگاه تهران، خرداد 1392

کارگاه سيرينکس
کارگاه سيرينکس
کارگاه سيرينکس
کارگاه سيرينکس
کارگاه سيرينکس
کارگاه سيرينکس
کارگاه سيرينکس
کارگاه سيرينکس
کارگاه سيرينکس
کارگاه سيرينکس
کارگاه سيرينکس
کارگاه سيرينکس
کارگاه سيرينکس
کارگاه سيرينکس
کارگاه سيرينکس