جمراتم آرزوست – گالري محسن

جمراتم آرزوست – گالري محسن
جمراتم آرزوست – گالري محسن
جمراتم آرزوست – گالري محسن
جمراتم آرزوست – گالري محسن
جمراتم آرزوست – گالري محسن
جمراتم آرزوست – گالري محسن
جمراتم آرزوست – گالري محسن
جمراتم آرزوست – گالري محسن
جمراتم آرزوست


 * در روز يازدهم و دوازدهم ذى حجه حجّاج بايد به هريك از سه ستون هفت عدد سنگ بزنند.

* وقت رمى: از طلوع آفتاب تا غروب است. (چه در روز عيد يا در اين ايام).
رمى در شب جايز نيست (مگر كسى كه عذر داشته باشد و نتواند در روز رمى كند)(1) و اگر مثلاً روز يازدهم، رمى را ترك كرد، بايد فرداى آن روز قبل از رمى همان روز، رمى روز گذشته را قضا كند.
* كيفيت رمى: همانگونه كه در رمى جمره عقبه بيان شد.
* ترتيب رمى: ابتدا بايد به جمره اولى سنگ زد و سپس به وسطى و بعد از آن به جمره عقبه.
در روز دوازدهم ذى حجه، بعد از ظهر شرعى حجاج مى توانند از مِنا خارج شوند، ولى چنانچه كسى آن روز از مِنا نرود تا آفتاب غروب كند، بايد شب سيزدهم را نيز در منا بماند و روز سيزدهم جمرات سه گانه را رمى كند.
 
تاریخچه رمی جمرات/ چگونگی راندن شیطان در چهارمین عمل حج
 
 
جمرات نام سه محل در منا است که اگر از سمت مکهرو به منا برویم از دامنه کوهی که فاصل میان مکه و منا است، شروع می‌شود و هر یکبصورت ستونی چهارگوش است که از سنگهای برهم چیده شده، با ملاطی از سیمان ساخته شدهاست
چهار طرفش باز است جز جمره عقبه که در گذشته فقط یک طرفش باز و آزاد بوده زیرابه کوه متصل بوده است و در سالهای اخیر که کوه برداشته شده، در جانب کوه، دیواریسیمانی، آن سمت را پوشانیده، ولی در موسم حج سال ۱۳۷۲ هـجری شمسی مشاهده شد کهدیوار پشت آن را برداشته اند و آن نیز شکلی چون دو ستون دیگر پیدا کرده است.
سابقه تاریخی رمی جمرات

رمی جمرات یعنی سنگریزه زدن بهسه محل گفته شده که باید روز عید قربان و روز یازدهم و دوازدهم و در مواردی روزسیزدهم ذیحجه انجام شود.
در برخی روایات سابقه این عمل تا زمان حضرت آدم کشانده شده و برخی دیگر سابقهتاریخی آن را تا ابراهیم (ع) می رسانند. در مورد حضرت ابراهیم  نیز نظرات وتحلیلهای متفاوتی وجود دارد.
برخی روایات آن را از تعالیم جبرئیل به ابراهیم هنگام آموزش مناسک حج می داند وپاره ای دیگر ظهور شیطان به ابراهیم و سنگ انداختن ابراهیم به او را آغاز پیدایشاین عمل معرفی می کند و دسته دیگر آن را یادآور سنگهایی می داند که ابراهیم (ع) بهقوچ قربانی زد.
از امام صادق (ع) نقل شده است: نخستین کسی که رمی جمار نمود (به جمرات سنگانداخت) آدم بود. چون خداوند اراده فرمود که آدم را توبه دهد، جبرئیل را نزد اوفرستاد، جبرئیل گفت: خداوند مرا نزد تو فرستاده تا مناسکی که بوسیله آن توبه توپذیرفته می شود وقتی خواست او را از منا به طواف خانه خدا آورد، در ناحیه جمره عقبهشیطان بر آدم ظاهر شد و از او پرسید: آهنگ کجا داری؟ جبرئیل به آدم گفت: او را هفتسنگ بزن و با انداختن هر سنگی تکبیر بگو. آدم چنانکه جبرئیل گفت، انجام داد و شیطانرفت.
جبرئیل روز دوم دست آدم را گرفت تا به جمره اولی رسید. ابلیس بر او آشکار شد،جبرئیل گفت: هفت سنگ به او بزن و با هر سنگی تکبیر بگو. آدم چنان کرد. ابلیس رفت ودوباره در محل جمره وسطی بر او آشکار شد و به آدم گفت: آهنگ کجا داری؟ جبرئیل گفت: او را هفت سنگ بزن و با هر سنگی تکبیر بگو، و آدم چنان کرد و ابلیس فرار کرد و اینعمل را تا چهار روز انجام داد و جبرئیل بعد از آن به آدم گفت: شیطان را بعد از اینهرگز نخواهی دید
روایت دیگر این است که چون ابراهیم از ساختن خانه خدا فارغ گشت، جبرئیل مناسک وآداب حج را به او آموخت و چون وارد منا شدند و از ناحیه عقبه فرود آمدند، شیطان درناحیه جمره عقبه بر او آشکار شد، جبرئیل گفت: او را سنگ بزن، ابراهیم هفت بار او راسنگ انداخت و شیطان پنهان شد. دوباره در جمره وسطی بر او ظاهر شد، جبرئیل گفت: اورا سنگ بزن، ابراهیم هفت بار سنگ انداخت و شیطان پنهان شد. برای بار سوم در محلجمره اولی بر او آشکار شد. مجدداً جبرئیل گفت: او را سنگ بزن، ابراهیم نیز هفت سنگبر او زد و شیطان مخفی شد.
در گزارشی دیگر چنین آمده است: چون ابراهیم از ساختن خانه خدا فارغ گشت، گفتخداوندا کار را به سامان رساندم، اینک مراسم را به ما تعلیم فرما. خداوند جبرئیل رافرستاد که ابراهیم را حج یاد دهد. روز قربانی که فرا رسید شیطان بر او آشکار گشت،جبرئیل گفت: او را سنگ بزن، ابراهیم هفت سنگ انداخت و فردا و روز سوم نیز چنینکرد.
طبری رمی جمرات را یادآور سنگهایی می داند که ابراهیم خلیل به قوچ قربانی زد. وآن بیست و یک سنگ که ابراهیم انداخت نیز سنتی گشت که حاجیان چون بدان جایگاه رسندسه روز هر روزی ایشان را بیست و یک سنگ بباید انداخت.
روایات منقول از امامان شیعه، با گزارش سوم سازگار است. این روایات از طریق ائمهاز پیامبر اسلام (ص) نیز نقل شده است و از این نظر از اهمیت بیشتری برخوردار است. چنانکه از امام صادق (ع) نقل شده است: نخستین کسی که رمی جمار کرد، آدم بود. بعد ازآن جبرئیل نزد ابراهیم آمد و گفت: ای ابراهیم سنگ بزن، ابراهیم به جمره عقبه سنگانداخت زیرا شیطان نزد جمره بر او آشکار شده بود.
جمرات سمبل شیطان شمرده می شود و سنگ زدن به آنها نوعی اظهار نفرت و انزجار ازشیطان محسوب می گردد چنانکه در دعای رمی جمرات نیز به این معنا اشاره شده است: اللهاکبر اللّهمّ ادحرْ عنّی الشیطان؛ خدایا شیطان را از من دور گردان.(وسائلالشیعه)
فقهای شیعه و اهل سنت اتفاق دارند که یکی از واجبات حج و اعمال منا، رمی جمراتاست. همچنین تعداد سنگها و چگونگی انداختن آنها مورد اتفاق است.
 
ابلیسک از نگاه اسلام:
ابليسک، که در فراماسونري و نحله‌هاي رازآميز و شيطاني سخت مورد تکريم است،نماد مقدس پاگانيسم در مصر باستان است و مظهر آلت تناسلي مذکر به معناي حلول يادخول شيطان در کالبد انسان يا تسليم روح خود به شيطان و اخذ نيرو از او؛ آن‌گونه کهدر نمايشنامه «دکتر فائوستوس» کريستوفر مارلو** يا «فائوست» گوته به تصوير کشيدهشده و در سال‌هاي اخير به وفور در فيلم‌هاي سينمايي، به شکل حلول مستقيم شيطان درجسم انسان يا باروري انسان از شيطان يا موجودات فضايي، ترويج مي‌شود.
اين همان نماد کهن شيطان در صحراي عرفات (21 کيلومتري شمال مکه) است که هر سالهتوسط ميليون‌ها زائر خانه خدا در مناسک «رمي جمرات» در سه نوبت سنگ باران مي‌شد. درسال‌هاي اخير، حکومت سعودي اين سه نماد باستاني را، که نه تنها از نظر مناسک اسلاميبلکه از نظر تاريخ اديان و اسطوره‌شناسي نيز واجد اهميت منحصر‌به‌فرد است، برداشت وبه جايش ديواري ساده گذارد. با اين تغيير، که قطعاً تصادفي نبود، «رمي شيطان» ازغني ترين نماد برائت انسان از شيطان تهي شد. در فضايي نماد ابليسک از مناسک حج حذفمي‌شود که سر نورمن فاستر (لرد فاستر تمس بنک)، معمار بزرگ انگليسي و ماسونبلندپايه که بازسازي مکه به دست اوست، در سراسر جهان نمادهاي ابليسک يا به تعبيرديگر «هرم‌هاي ايلوميناتي» به پا مي‌کند