LASCAUX پرفورمنس

LASCAUX پرفورمنس
LASCAUX پرفورمنس
LASCAUX پرفورمنس
LASCAUX پرفورمنس
LASCAUX پرفورمنس
LASCAUX پرفورمنس
LASCAUX پرفورمنس
LASCAUX پرفورمنس
LASCAUX پرفورمنس
LASCAUX پرفورمنس
LASCAUX پرفورمنس
LASCAUX پرفورمنس
LASCAUX پرفورمنس
LASCAUX پرفورمنس
LASCAUX پرفورمنس
LASCAUX پرفورمنس
LASCAUX پرفورمنس
LASCAUX پرفورمنس
LASCAUX پرفورمنس
LASCAUX پرفورمنس
LASCAUX پرفورمنس
LASCAUX پرفورمنس
LASCAUX پرفورمنس
فيلم پرفورمنس "لاسکو"


 لاسکو
تغییر ماهیت اصوات و اشیاء در روند پیشرفت تکنولوژی از دوران پیش از تاریخ، ماهیت امروزی زندگی انسان است. بازگشت به ساحت اصلی پدیده ها در کنار تغییرات امروزی آنها دغدغه هنرمندی است که تمایلی وافر دارد برای بازگشت به سرمنشا طبیعت اما از سویی مقهور و مبهوت تکنولوژی است.
لاسکو اثری است با ارجاع به جایگاه تاریخی و هنری غار مشهور پیش از تاریخ. اصواتی که بوده اند و هستند اما نمیدانیم که آیا به همین صورت میمانند یا نه. تغییرات تکنولوژیکی چنان اصوات را تحت تاثیر قرار میدهند که بازشناسی اصل از دست آفریده انسان غیر قابل تمیز است.

 

لاسکو حسرت گذشته و چشم انتظار فردای نا معلوم است. بی تحرکی انسان است در قبال تغییراتی بی بازگشت.